Den Kommunistiska Internationalen

Organ för Kommunistiska Internationalens exekutivkomité

Kommunistiska Internationalen nr 1

Tidskriften Den Kommunistiska Internationalen gavs ut på ryska, tyska, engelska, franska, samt på de skandinaviska språken. I den sistnämnda, som enbart innehöll ett artikelurval från den ryska utgåvan, var en del av artiklarna på svenska, andra på norska eller danska.

I tidskriften medverkade ett stort antal kommunister från hel världen, med de ryska bolsjevikerna i spetsen: Zinovjev (Kominterns ordförande), Bucharin, Kamenev, Lenin, Lunatjarskij, Rakovskij, Trotskij m fl.

Den skandinaviska utgåvan kom ut i totalt 6 nummer under åren 1920-1921. Nedan ges komplett innehållsförteckning till tidskriften. Lägg märke till att man använde löpande spalt­numrering (med 2 spalter/sida). Vi kommer att efter hand publicera de flesta svensk­språkiga artiklarna (och några exempel på andra språk).

När det gäller Lenins bidrag (3 st) så används inte versionerna från tidskriften, utan nyare svenska översättningar (ur Valda verk och Samlade skrifter i urval): "Valen till Konstituerande församlingen och proletariatets diktatur", "Till historien om frågan om diktaturen" och "Falska tal om friheten".

Samma gäller för 2 av Trotskij-artiklarna: Artikeln Terrorn (i nr 1) är kapitel IV ur boken Kommunismen och terrorn, som redan finns på marxistarkivet (länken nedan är till boken), och artikeln om K. A. P. D (i nr 6) är en nyöversättning till svenska.

Innehållsförteckning

Skandinaviska upplagan N:o 1. (1920)

Förord 5
Porträtt av Lenin  
MAXIM GORKIJ: Vladimir Iljitj Lenin 9
N. LENIN: Valgene til konstituanten og proletariatets diktatur   15
L. D. TROTSKIJ: Terrorn [se kapitel IV] 31
L. KAMENJEV: Proletariatets diktatur  45
W. NEWSKIJ: Arbeider- og bondeuniversiteter i Sovjetrusland  53
G. SINOVJEV: Hvad den Kommunistiske Internationale hittil været og hvad den nu maa bli  73
G. M. SERRATI: Den socialistiska rörelsen i Italien 87
ROY: Den revolutionära rörelsen i Indien 91
G. SINOVJEV: En skrivelse til fagforeningerne i alle land 101
EXEKUTIVKOMITÉN: Till arbetarna i Tyskland, till hela världens arbetare 107
Öppen svarsskrivelse från Kommunistiska Internationalens Exekutivkomité på Englands Oavhängiga Arbetarpartis (I. L. P.) frågor 111
I. O.: Brev från Tjeckoslovakien 129
Läget i Tysk-Österrike 139
Retningslinjer for Spaniens Kommunistiske Parti 145
Cachin’s beretning til den Kommunistiske Internationales Eksekutivkomité 147
Frossards tale til den Kommunistiske Internationales Eksekutivkomité 151
Förklaring från Cachin och Frossard till Kommunistiska Internationalens Exekutivkomité 155
Porträtt av Karl Liebknecht.  
Medlem av Ungdomsinternationalens Exekutivkomité: Efter kongressen 159

Skandinaviska upplagan N:o 2. (december 1920)

Grupp av kongressdeltagare (bild)  
SINOVJEV: Kongressens öppnande 173
Mot Ungerns bödlar 181
Til den röde armé 183
Till Petrograds arbetare 185
Til alle landes fagforeningsforbund fra den III Internationale 187
SINOVJEV: Den kommunistiske Internationales 2. kongress og dens betydning 191
TROTSKIJ, L.: Brev till en fransk syndikalist rörande det kommunistiska partiet 205
DESLINIÉRES, L.: Kommunisme og produktion 213
SINOVJEV Två vägar 217
ROLAND-HOLST, HENRIETTE: Kommunismen og scenen 223
RAKOVSKIJ, CH.: Segerns själ 229
KUN, BELA: De ungerske arbeidere under den vite terror 235
TOMSKIJ, M.: Fackföreningsrörelsen i Ryssland  245
REED, JOHN: I. W. W  255
VITALI: Brev från Italien  273
RAKOVSKIJ, CH.: Den kommunistiske bevægelse i Rumænien  277
MILKITJ: Arbetarrörelsen i Sydslavien  281
A. N.: Kommunismen i Armenien    285
SADE, SULTAN: Något om Irans Kommunistiska Parti  293
R.: Läget i Östasien  295
KOBJETSKIJ, M.: Arbeidet i den förste maaned 305
Upprop till alla arbetare och arbeterskor 309
Til Italiens Socialistiske Parti  313
Till Tyskösterrikes Kommunistiska Parti 319
Til Tysklands Kommunistiske Arbeiderparti 323
SJATSKIN, LASAR: Ungdomsinternationalen 327
Til de kommunistiske studenter  329

Samtliga artiklar ingår i originalupplagans 13. nummer av ”Den Kommunistiska Internationalen”.

Skandinaviska upplagan N:o 3. (februari 1921)

Til den tredje aarsdag 345
SINOVJEV: Omkring kongressen i Halle 349
LENIN: Till diktaturfrågans historia  353
SINOVJEV: Aapen skrivelse til kamerat Serrati 369
ZETKIN, CLARA: Flammande järtecken 375
VARGA, E.: Kontinentaleuropas ökonomiske stilling 383
MILJUTIN, V.: Den internationella ekonomiska situationen 393
ROTSTEIN, F.: Bidrag till parlamentarismens karakteristik 401
SINOVJEV: När och under vilka förhållanden sovjeter bör organiseras 411
PAVLOVITJ, M.: Sovjetrusland og de engelsk franske intriger i öst 415
LEVI; PAUL: Det politiska läget i Tyskland 425
WALCHER, J.: Det tyske proletariat og dets revolution 437
GRAMSCI: Den kommunistiske bevægelse i Turin 443
LEFEVRE, RAYMOND: Frankrig og den kommunistiske revolution 453
KABAKTJIJEV, CHR.: Bulgarien efter den imperialistiske krig 463
J. H.: Moskvakongressen och den revolutionära rörelsen i Schweiz 471
J. K.: Litt om stillingen i Japan 473
BYSTRJANSKIJ, V.: Rosa Luxemburg och Leo Tyszko (Jogiches) inför den tsaristiska rättvisan 479

NABOKOV: Den russiske legation i London 493
MURPHY, J. T.: Två arbetsmånader 499
J. K.: Brev fra Sydslavien 507
Brev från Rumänien 509
K.K.: Brev fra Kina 511
Aapent brev til alle medlemmer av Tysklands uavhængige socialdemokrati 515
TilI Englands gruvarbetare och revolutionära kämpar 531
SINOVJEV: Til de franske kamerater 533
SINOVJEV: Mitt avskedsbrev 537
Til det italienske proletariat. 541
KOBJETSKIJ, M.: Ur Exekutivkomiténs protokoll 541
MÜNZENBERG: Den kommunistiske Internationales anden kongres og den Kommunistiske Ungdomsinternationale 548

Teser om Ungdomsrörelsen 557
De mördade finska kommunisterna 561
REINSTEIN: John Reed. Med porträtt. [ på norska ] 567
Georg Kirkov. Med porträtt 573

Samtliga artiklar ingår i originalupplagans 14:e nummer av ”Den Kommunistiska Internationalen”.

Den skandinaviske utgave nr. 4. (maj 1921)

LIEBKNECHT, KARL: Artikler fra fængslet 589
RADEK, KARL: Världsrevolutionens fråga i den internationella mensjevismens ljus 607
SINOVJEV, G.: Mensjevisme, Kommunisme og Verdensrevolutionen  627
BUCHARIN, N.: Om offensivtaktiken 637
MANUILSKIJ, D.: Forhandlingerne i Riga  641
BARBUSSE, HENRI: Socialistens plikt 647
LENIN, N.: Falsk tale om Friheten 653
PAVLOVITJ, MIKAEL: I den gula Internationalens land 665
ZCHAKAJA: Georgien og Armenien, Ententen og Sovjetrussland 673
SAFAROV, G.: Orienten och revolutionen 685
Oprop til Östens folk. 697
Upprop till Europas, Amerikas och Japans arbetare  705
SADOUL, JACQUES: Furstarnas landsflykt  711
KOLAROV, W.: Novemberrevolutionen   731
HULA: Klyvningen inom Tjeckoslovakiens socialdemokrati  735
EN FINSK KOMMUNIST: Situationen i Finland  755
HERZOG, J.: Den revolutionära rörelsen Schweiz  767
NEVSKIJ, W.: Det kommunistiske partis arbeide paa landsbygden  777
KRUPSKAJA, N.: Centralen för den politiska upplysningsverksamheten 787
VARGA, E.: Det engelska världsrikets politiska och sociala läge  793
PODVOJSKIJ. N.: Allmänna Militära Utbildningen i Sovjetryssland . 813
De röde fagforeningers internationale raad.  
LOSOVSKIJ, A.: Amsterdam, Moskva, London 825
JAROTSKIJ, W.: Det internationale fagforeningsraad. 841
Dokument fra den Internationale kommunistiske bevægelse.  
Italiens Kommunistiska Partis programmanifest 849
Til Europas og Amerikas proletariat 853
Finlands Socialistiska Arbetarpartis program 855
Resolution paa Bulgariens K. P:s anden kongres 865
Sydslaviens Kommunistiska Parti 871
Utkast til resolution angaaende intrædelse i Den III Internationale  877
Fra Eksekutivkomiteens virksomhet.  
Den Kommunistiske Internationales Eksekutivkomite  889
Till alla kommunistiska partier  901
Den amerikanske revolution  903
Till alla medlemmar i det Italienska Socialistiska Partiet 917
Den Kommunistiske Internationales sektioner.  
SCHABLIN, N.: Beretning for Bulgariens Kommunistiske parti  923
Redogörelse för Amerikas Förenade Kommunistpartis värksamhet 929
Den Internationale Kommunistiske Kvindebevægelse.  
Retningslinjer for den kommunistiske kvindebevægelse  935

Samtlige artikler indgaar i orginalutgavens 15. nummer av ”Den Kommunistiske Internationale”.

Skandinaviska upplagan N:o 5. (juli 1921)

SINOVJEV, G.: Foran den kommunistiske internationales tredje kongres 957
RADEK, KARL: Grundlæggelsen av 2 ½ – internationale 965
STEPANOV, I.: Koncessionerna till utlänningar 987
BRION, HELENE: En uppgift för kommunismen i Frankrike  995
QUELCH, TOM: Den sociale revolutions motstandere i Storbritannien  999
SZANTO, BELA: Ungarns kommunistiske partis erfaringer     1003
EN BRITTISK KOMMUNIST: Två irländska revolutioner 1007
KORITSCHONER, FRANZ: Arbetarråden i Tyskösterrike  1015
KABAKTSCHIJEW, CHR.: Balkan paa revolutionens tærskel 1021
JANSEN, .I.: Om det kommunistiske partis utvikling i Holland 1027
EN REPRESENTANT FÖR LIGAN: Den revolutionära rörelsen i Sydafrika. 1035
WILENSKI, W.: Foran dannelsen av et kommunistisk parti i Kina  1045
SAKAI. Om den socialistiske bevægelse i Japan til 1917 1053
KATAYAMA: Revolutionære strömninger i Japan 1061
MOROS: Till borgarkrigets historia i Ryssland 1065
NOWOMIRSKI, J.: P. A. Kropotkin som anarkismens teoretiker 1089
De röda fackföreningarnas internationella råd.
G. H.: Världens industriarbetare 1103
Beretning fra det Faglige propagandaforbund i Sverige 1109
Till Storbritanniens arbetare 1111
DIMITROV, G.: Beslutninger paa den I. fagforeningskongres for Balkan-Donaulandene 1117
Den industriella krisen och de gula fackföreningarna i England 1121
Trangen til Moskva 1127
Fackföreningsrörelsen i Polen 1129
Den internationella kooperationen.
CHINTSCHUK, L.: Strävandena till enhetlighet i den kooperativa rörelsen 1135
Dokument från den internationella kommunistiska rörelsen.
Arbetslösheten 1141
Det irske borgerverns resolution  1145
Oprop fra den alfinske fagforeningsorganisations eksekutivkomite   1147
Från exekutivkomiténs värksamhet.
Ur Exekutivkomiténs protokoll 1149
SINOVJEV, G.: Till borgaren Jouhaux, Paris, till borgarna Fimmen och Oudegeest, Amsterdam 1157
Et nyt forsök paa internationalt bedrag 1159
SINOVJEV, G.: Till medlemmarna av Rumäniens Socialistiska Parti, till alla klassmedvetna arbetare 1163
Skrivelse från Rumäniens Socialistiska Partis exekutivkomités utskott till Kommunistiska Internationalens exekutivkomité  1169
Oplysninger i forbindelse med de spörsmaal som blev stillet av kamerat Bukharin i Den Kommunistiske Internationales exekutivkomités
möte den 11. november 1920
1173
SINOVJEV, G.: Med anledning av händelserna i Tjeckoslovakien 1177
Fra Den kommunistiske internationales virksomhet. Det statistisk-ökonomiske byraas organisation 1179
Kommunistiska Internationalens sektioner.
SCHEFLO, OLAF.: Läget i Norge 1185
Skrivelse från Amerikas Kommunistiska Parti till Kommunistiska Internationalens ekekutivkomite 1189
Brev från Amerikas Förenade Kommunistiska Parti till III Internationalen rörande sammanslagningen 1197
Den Finska Socialistiska Amerikaorganisationens kongress 1209
Den tyska vänsterns konferens i Reichenherg, den 9. och 10. januari 1921 1209
De engelske kommunistiske partiers konferance   1217
Stillingen i den Kommunistiske Internationale 1219 1219
Utkast till resolution vid Rysslands Kommunistiska Partis 10. kongress rörande fackföreningarnas roll och uppgifter 1233
Utkast til beslutning paa Ruslands kommunistiske partis 10. partidag om fagforeningenes rolle og opgave 1245
Den internationella socialistiska kvinnorörelsen.
ZETKIN, CLARA: Företal till ryska upplagan av Riktlinjer för internationell kommunistisk kvinnorörelse  1259

Samtliga artiklar ingår i originalupplagans 16. nummer av ”Den Kommunistiska Internationalen”.

Den Skandinaviske utgave nr. 6. (september 1921)

SINOVJEV, G.: Inför Kommunistiska Internationalens III världskongress 1277
Et aar i kamp . 1285
RADEK, KARL: Fallet Levi 1293
Utträdet av fem medlemmar ur Tysklands Kommunistiska Partis central 1311
Naturalbeskatningen   1313
VARGA, E.: De ekonomiska betingelserna för imperialismen i Nordamerikas Förenta Stater 1339
KAPELUSJ, F.: Bostadsbristen som världskris  1357
KUUSINEN, O. V.: To problemer 1365
BARKER, TOM: Sjöfarten, dess organisation, uppgifter och utsikter  1377
TROTSKIJ, L.: K. A. P. D.’s politik  1385
LUNATSCHARSKI, A.: Den tredje Internationale og de intellektuelle 1397
HAYWOD, WILLIAM, D.: De revolutionära problemen i Amerika   1405
SALAT, JAROSLAV och BRENNER, EDUARD: Kampen för kommunismen i Tjeckoslovakiet  1413
SULTAN-SADE, A.: Det nya krigsmolnet  1433
PAVLOVITJ, MIKAEL: Den kommunistiska rörelsen i Turkiet  1445
ZCHAKAJA, M.: Georgiens mensjeviker    1453
KATAYAMA, SEN: Den japanske arbeider  1467
De röde fagforeningers internationale raad.  
LOSOVSKIJ, A.: Fackföreningarna under den proletära diktaturens epok 1477
Grunddragen av fackföreningsrörelsen i Nordamerikas Förenta Stater  1483
LOSSJEW, W.: Verdens industriarbeiderforbund Beretning om Shop Stewards bevægelsens stilting i England 1499
HANKE, ANTON: Den fackliga rörelsen i Tjeckoslovakien   1501
Dokument fra den internationale kommunistiske bevægelse  
Beslut fattat vid ”Bunds” allryska konferens i Moskva, 5-11 mars 1921   1507
Fra Esekutivkomiteens virksomhet.  
Av eksekutivkomiteens protokoller 1511
Andra och halvtredje (2 ½) Internationalerna, den ryska kontrarevolutionens medbrottslingar 1511
Den Kommunistiske Internationales sektioner.  
Den Kommunistiska Balkanfederationens överläggning   1517
Utkast till statut för Kommunistiska Balkanfederationen 1519
KOLAROV, W.: Bulgariens Kommunistiska Parti och politiska läge  1523
Jugoslaviens ekonomiske og politiske forhold  1531
SJABLIN, N.: Greklands ekonomiska och politiska läge  1543
HUMBERT, JULES: Foreningen av det socialistiske partis venstre og det kommunistiske parti i Schweiz    1555
Beretning om den kommunistiske bevægelse i Belgien   1559
Förteckning över organisationer, som anslutit sig till III Internationalen   1563
Den Kommunistiske Ungdomsinternationale.  
Krönika över den kommunistiska ungdomsrörelsen  1607
Den internationale kommunistiske kvindebevægelse.  
SERMANN, G.: Mor og barn i Sovjetrusland   1613
Den kommunistiske kvindebevægelse i Holland  1617
Kommunistiska Internationalens månadsrevy mars—maj 1921 1619

Till webbens startsida