Trotskij

Leo Trotskij var tillsammans med Lenin den främste ledaren för bolsjevikpartiet under den ryska revolutionen 1917. Under flera år hade Trotskij tillhört Lenins motståndare, men motsättningarna dem emellan överbryggades under utvecklingen av revolutionen 1917, och på sommaren detta år anslöt sig Trotskij till bolsjevikerna. Han blev snabbt en av dess främsta ledare, och som ordförande för Petrogradsovjeten och medlem i bolsjevikpartiets "militärrevolutionära kommitté" ledde han maktövertaganet i oktober. Under 20-talet och efter Lenins död blev Trotskij den främste motståndaren till staliniseringen av Sovjetunionen. I och med byråkratins seger blev Trotskij först förvisad till Sibirien, och sedan landsförvisad från Sovjetunionen. Även efter det fortsatte han kampen mot stalinismen, och för att göra sig av med denna kritiker beslöt Stalin till slut att mörda Trotskij, som då befann sig i Mexiko (mordet skedde 1940). Trotskijs böcker, artiklar och andra skrifter är mycket viktiga för att få en förståelse för den ryska revolutionens taktik och strategi, varför det sovjetiska samhället byråkratiserades, och varför det blivit nödvändigt att arbeta för uppbygget av en ny internationell socialistisk rörelse.

Här nedan tas enbart upp sammanställningar av texter. För alla övriga Trotskij-texter se menyn till vänster.

Balkankrigen 1912-1913. En samling artiklar som Trotskij skrev som krigskorrespondent under de två Balkankrigen. Isaac Deutscher skrev om dessa artiklar: "Varje artikel var en ansenlig essä, anmärkningsvärd för sin solida bakgrundsinformation, för rikedomen på intryck och lokalfärg, för sina utsökta porträtteringar och analyser och sist men inte minst för sitt fantasifulla och livliga språk.". (Boken inte färdigöversatt än, kommer att kompletteras efterhand.)

Den proletära revolutionen i Ryssland av N Lenin och Leo Trotskij. En klassisk dokumentsamling från 1918. Sammanställd och kommenterad av den amerikanske kommunisten Louis C. Fraina. Nu för första gången på svenska.

Trotskij och Lenin om Kronstadt 1921. En samling texter av Lenin och Trotskij angående revolten i flottbasen Kronstadt 1921. Med inledning av Pierre Frank.

Samlade verk, band 15 (behandlar bl a "krigskommunismen" i början av 20-talet).

Om terrorism, fem artiklar om terrorism, skrivna mellan 1909-1938.

Litteratur och revolution.Trotskijs klassiska arbete från 1924, samt ytterligare texter om ämnet.

Kommunistiska internationalens fem första år. En samling tal, teser, manifest, resolutioner m m från perioden 1919-23. Utgavs 1924 i Sovjet i 2 band.

Vardagslivets problem. En samling artiklar och tal som behandlar kulturfrågor, filosofi, och just "vardagsfrågor". Fortfarande förvånande aktuell.

Stalins brott. (1937) Om den första och andra Moskvarättegången.

Om Moskvarättegången -38, av L Trotskij. En sammanställning av artiklar som Trotskij skrev om den tredje Moskvarättegången.

Lenins kamp mot stalinismen. Texter av Lenin och Trotskij. Huvuddelen av denna bok består av en artikel av Trotskij som skisserar Lenins kamp mot stalinismen och den ökande byråkratiseringen av bolsjevikpartiet och den sovjetiska statsapparaten. Tillsammans med den finns dokument som stöder hans artikel. Dessutom finns ett antal andra dokument av Lenin och Trotskij, hela eller delar, för att runda av bilden av Lenins kamp under det sista året av sitt politiska liv.

Om Frankrike (1934-36).

Om Storbritannien. En fortfarande aktuell analys av Labourpartiets förborgerligande i början av 1900-talet, en kritik av dess ledares liberalism, religiositet etc, samt en kritik av stalinismens felaktiga politik gentemot den engelska fackföreningsrörelsens ledning före, under och efter generalstrejken 1926. Översättningen nu komplett!

Om den judiska frågan, artiklar om judefrågan.

Till marxismens försvar (en samling artiklar och brev som Trotskij skrev under debatten inom den amerikanska sektionen 1939-40, fr a vad gällde Sovjetunionens klasskaraktär).

Kampen mot nazismen i Tyskland. Hela boken "The Struggle Against Fascism in Germany", till stora delar i nyöversättning. En del av boken har tidigare utgivits under titeln "Kampen mot Hitler".

Vad är fascismen och hur ska man bekämpa den? Skrift från 1944 med utdrag ur Trotskij-artiklar om fascismen.

Trotskij om fackföreningar. En samling artiklar om facklig strategi och taktik. Polemiserar bl a mot syndikalistiska uppfattningar.

Trotskij om Kina. En samling av Leo Trotskijs skrifter om Kina (artiklar, tal).

Trotskij om Spanien. En samling skrifter om Spanien.

För ett fritt oberoende Sovjetukraina. Skrift med Trotskij-artiklar om Ukrainas självbestämmande.