Fackliga frågor

Texter om fackföreningsrörelsen, strejker osv

Dokument: Hvarför bildas fackföreningar?, från 1907.

Dokument: Lärdomar av den ekonomiska kampen (om strejkkampen). "Strasbourgkonferensens resolution till frågan om strejktaktiken i den nuvarande epoken." Antagen av Röda Fackföreningsinternationalen 1929.

Dokument: SKP och arbetsplatserna 1929-35. Artiklar ur Kommunistisk Tidskrift, det svenska kommunistpartiets (SKP) teoretiska tidskrift.

Dokument: Leninistisk fackföreningspolitik, av Emil Andersson. Broschyr från 1930, utgiven av SKP/SP ("kilbommarna"). Polemiserar mot det Komintern-anslutna SKP:s fackliga politik.

Dokument: Fakta om metallstrejken. Broschyr om metallstrejken 1945. Författad av SKP:s dåvarande facklige sekreterare Knut Tell.

Dokument: Metallkonflikten 1945. Kommunisternas uppträdande och ansvar... Skrift om 1945 års metallstrejk från den socialdemokratiskt dominerade styrelsen i Metallindustriarbetarförbundet. Skriften är som man kan förvänta sig skarpt kritisk mot kommunisterna.

Dokument: Hamnarbetarna i kamp. Broschyr utgiven 1954 av av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Författad av SKP:s facklige sekreterare Knut Tell.

Den stora strejken, av Alfred Kämpe. Om Sundvallsstrejken 1879.

Storstrejken 1909 - 100 år, av Arne Johansson. Klasstriderna i Sverige 1879-1909.

Skråförbund eller klassorganisation, av Karl Kilbom. Hur böra de fackligt-ekonomiska organisationerna byggas. Skrift utgiven av Frams förlag 1920.

Ådalen -31, av F Lager.

Pappersmassestrejken 1932, av Tom Olsson. En studie av facklig ledning och opposition.

Fakta i massakonflikten - Vilka förrådde massaarbetarna, av Emil Andersson. Broschyr om den stora pappersmassestrejken 1932 utgiven av det icke-Komintern-anslutna SKP ("kilbomspartiet").

Klemensnäskravallerna 1932. Om händelser under den stora pappersmassestrejken sommaren 1932.

Sjömansstrejken 1933, av B Svensson och E Svensson.

Byggnadsstrejken 1933-34. Artikelsamling ur Arkiv.

Krisen, arbetslösheten och det kommunistiska genombrottet i Grov 36, av Lars Olofsson. Varför och hur lyckades så kommunistpartiets fackliga arbete så bra i Grov 36 på 1930-talet.

Hamnarbetarstrejken i Göteborg november 1969. Ur Zenit.

Strejken, av Anders Thunberg (red.). Bok om den stora gruvstrejken i Malmfälten, som inleddes 9 december 1969 och avslutades 4 februari 1970, dvs pågick nära 2 månader.

LKAB-strejken 1969-1970, ur Zenit feb 1970. Den 9 december 1969 bröt en "vild strejk" ut i Malmfälten i norr. Strejken pågick i 2 månader. Denna skrift redogör för strejken och dess bakgrund.

Gruvarbetarstrejken 1969-70. Artikel om den stora gruvstrejken i det maoistiska KFml:s teoretiska tidskrift Marxistiskt Forum.

Den stora gruvstrejken: 12-12-omröstningen. Viktigt möte under den stora gruvstrejken 1969-70.

Gruvstrejken i socialdemokratisk press. En genomgång av hur socialdemokratiska dagstidningar behandlade strejken när den pågick.

LKAB-konflikten i politisk press, av Christer Thörnqvist. Om den stora gruvstrejken 1969-70.

Gruvstrejken 40 år senare. Artiklar från svenska vänstertidningar (december 2009).

Golvläggarstrejken 1970-71, av Ingvar Johansson. Ur Arkiv.

Hamnarbetarstrejken i Ådalen 1970. Artiklar ur tidskriften Zenit.

Skogsstrejken: Några erfarenheter från skogsstrejken 1975. SKP-broschyr om skogsstrejken 1975.

Arbetslöshet och arbetstidsförkortning. Från Fjärde Internationalen -96.

Om den antifackliga lagstiftningen, skrift från MLK.

Fackligt studie- och arbetsmaterial. Studiematerial från Revolutionära Marxisters Förbund (RMF). Behandlar den svenska arbetarrörelsens historia med tyngdpunkten på fackföreningsrörelsen och den fackliga kampen.

Ernest Mandels teori om byråkratin, av Charles Post. I första delen av denna artikel analyseras orsakerna till byråkratiseringen av fackförenings- och överhuvudtaget arbetarrörelsen i väst.

Kommunistisk facklig politik 1929-32, av Bernt Kennerström. Om den fackliga politik som fördes av "kilbomarna", dvs det icke-Komintern-anslutna Sverges Kommunistiska Parti (SKP), som senare bytte namn till Socialistiska Partiet (SP).

Oppositionen mot socialdemokratin i svensk arbetarrörelse under 1930-talet, av Tom Olsson. Behandlar den politik som SKP/SP (”kilbomarna”) och SKP (”sillénarna”) förde, särkskilt i fackliga frågor.

Nu eller aldrig. En bok om "den nya strejkrörelsen", av Ragnar Järhult. Om den strejkvåg som inleddes med hamn- och gruvstrejkerna 1969-70 och fortsatte under resten av årtiondet. Bygger till stor del på intervjuer.

Arbetsrätt och klassherravälde, av Gösta Hultén. Om de svenska strejklagarnas och den övriga fackliga lagstiftningens historia.

Volvo i Göteborg – en kritik, av Hans Ödman. Om den Fackliga Oppositionen på Volvo i Göteborg som bildades i mitten av 1970-talet och som det fortfarande finns rester kvar av.

Om du inte är med - så är du emot. Uppsats om Facklig Opposition på Volvo-Göteborg, av Ann-Christine Andersson, Kersti Raiend, journalisthögskolan i Göteborg ht 1982.

Politik och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer, av Sune Sunesson. Avhandling som främst behandlar den svenska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen.

Fackföreningarna och den parlamentariska byråkratin, av Sune Sunesson. Om den svenska fackföreningsrörelsens byråkratisering (från 1969).

Gör facket till en kamporganisation! Ett samtal om facklig kamp. Detta är ett samtal som publicerades i tidskriften Kommunist 1983. Debattdeltagarna var vid den aktuella tidpunkten medlemmar i VPK (nuvarande V), SP (Socialistiska Partiet) och SAP.

Den Stora Gruvstrejken i Malmfälten 50 år. Artikelsamling ur svensk vänsterpress.

Vänsterpress om strejkrätten – hösten 2018. Om försöket att inskränka på strejkrätten som pågått under det senaste året.

Vänsterpress om nya LAS-förslaget – slutet av maj 2020. Utredning levererar förslag på förändringar av Lagen om anställningstrygghet som avsevärt försvagar de anställdas ställning.

Vänsterpress om nya LAS-förslaget – juni 2020. Sista ordet inte sagt: protesterna fortsätter.

Vänsterpress om LAS – oktober 2020. Striden om förändringarna av Lagen om anställningsskydd (LAS) går mot ett avgörande.