Hal Draper

Texter av Hal Draper

Den amerikanske marxisten Hal Draper är en av 1900-talets främsta Marx-kännare, bl a känd för sitt monumentala verk "Karl Marx’s Theory of Revolution" omfattande 5 volymer.

Marx och Engels om kvinnornas frigörelse.

Marx och stereotypen om ekonomiska judar. Gör upp med myten om att Marx skulle uttrycka "antisemitism" i sin artikel "Om judefrågan".

Mot en ny start - på en annan väg. Alternativet till mikrosekten. Draper är mycket kritisk mot försöken att bygga småpartier - "sekter" menar han - och förespråkar ett annat sätt att bygga av revolutionära organisationer.

Mytbildningen kring Lenins “partiuppfattning” eller vad de gjorde med "Vad bör göras?" Intressant (och viktig) artikel.

Karl Marx' revolutionteori Band I. Med underrubriken "Stat och byråkrati". I detta första band av Drapers serie går han igenom framväxten av Marx' och Engels' syn på staten och den statliga byråkratin.

Karl Marx’ revolutionsteori Band II. Med underrubriken "Samhällsklassernas politik". I detta band av Drapers  serie om Marx' politiska teori presenteras hans analys av proletariatet, synen på fackföreningar, politiken gentemot bönder, intellektuellas roll, den permanenta revolutionen med mera.

Karl Marx’ revolutionsteori Band III. Med underrubriken "Proletariatets diktatur". I detta band går Draper igenom diktaturbegreppet, och hur Marx/Engels' kom att använda det på samhället efter en revolution. Gör upp med många fördomar om detta laddade begrepp.

Karl Marx’ revolutionsteori Band IV, av Hal Draper. Med underrubriken "Kritik av andra socialismer". Går bl a igenom den "utopiska socialismen" och anarkismen.

Karl Marx’ revolutionsteori Band V, av Hal Draper och E Haberkern. Med underrubriken "Krig och revolution". Analyserar hur Marx' och Engels' teori om socialisters hållning till krig utvecklades.

Marx och Engels om "terrorism". Vad hade begreppen "terror" och "terrorism" för innebörd för Marx och Engels? Och vad ansåg de om dem? Utdrag ur band III av Drapers Karl Marx's Revoutionary Theory.

Om Hal Drapers ”Karl Marx’ revolutionsteori”, av Joel Geier. Artikel om Drapers omfattande verk om Marx' revolutionsteori. Ur International Sociallist Review våren 2019.